Ahir es va debatre la moció sobre Educació per a la Ciutadania presentada pel Grup EU-Bloc a l'Ajuntament de Paiporta.
Va ser rebutjada, como no, pels vots en contra del PP. Vàrem comptar amb el suport del grup socialista (al qual agraïm el recolzament).
Deixe ací la defensa que vaig fer de la moció:
.
M’agradaria començar explicant en què consisteix l’assignatura d’Educació per a la ciutadania i els Drets Humans que s’impartirà en 2on d’ESO.

Aquesta assignatura té la seua base en una directiva europea de l’any 2002. La UNESCO (organització de les Nacions Unides per a la Educació) vé promoguent activament la idea d’educació per a la ciutadania a escala global a través del seu Deceni de les Nacions Unides per a l’Educació.

Amb els diferents objectius i continguts de l’assignatura, l’alumnat aprendrà a exposar les seues opinions i juís amb arguments raonats i amb capacitat per a acceptar les opinions dels altres. L’ús sistemàtic del debat contribuirà a enriquir el llenguatge de l’alumnat, ampliant el seu vocabulari i l’ús de termes i conceptes propis de l’anàlisi del social. Aprendran també a escoltar i argumentar.

Els continguts de la matèria no són altres que:
- aproximació respectuosa a la diversitat personal i cultural
- valors com la tolerància i la solidaritat,
- la participació (com la participació en el Consell escolar, que precisament a Paiporta és inexistent per part dels alumnes)
- drets i deures dels ciutadans, amb el coneixement dels diferents textos nacionals e internacionals, (com la Declaració Universal de Drets Humans, la Constitució, L’Estatut d’Autonomia,...). *
- educació viaria
- els drets de les dones

* Vàrem aprovar fa uns mesos una moció per donar a conèixer la Declaració Universal de Drets Humans, una iniciativa promoguda des de la Generalitat Valenciana. Resulta incoherent que una assignatura anomenada en segon d’ESO “Educació per a la ciutadania i els Drets Humans” vulga ser censurada per part de l’administració autonòmica valenciana.

Fa uns dies, la Conselleria d’Educació ha publicat l’ordre (més bé s’hauria d’anomenar ocurrència), que diu com han de donar els professors l’assignatura.

Hi hauran dues opcions:
-En la primera opció el professor desenvoluparà els continguts del currículo de la matèria.
-En l’opció B els alumnes faran un treball trimestral dels continguts triats per les seues famílies. Llevant d’aquesta manera la llibertat de càtedra dels professors i creant un greu precedent que podria ser aplicable en un futur a altres matèries com filosofia, història, ciències naturals i qui sap.... fins i tot podria llevar-se dels temaris la geometria euclidiana.

Aquestes dues opcions s’impartiran en aules diferenciades, segregant a l’alumnat per motius de caràcter ideològic i creant greus diferències a l’hora d’evaluar entre els alumnes d’una i d’altra opció.
Amb aquesta segona opció es donarà cobertura a les famílies que vulguen objectar a la matèria.

Però la ocurrència del conseller d’educació no acaba ací. El més greu, si cap, és que ha dictaminat que l’assignatura s’ha de donar en anglès.

.........text en anglès.................
The purpose of education will be the total development of the human personality and the strengthening of the respect to the human rights and the fundamental liberties; it will favor the understanding, the tolerance and the friendship between all the nations and all the ethnic or religious groups, and will promote the development of the United Nations activities for the maintenance of peace.
----- text en anglès
Artículo 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

No se si algú s’ha assabentat d'el que he llegit. Donçs així és com es quedaran els alumnes.
Per què açò és el que pretén el conseller, que els alumnes no s’assabenten de res.

Tots sabem el baix nivell que hi ha d’anglès als nostres centres. El regidor d’educació com a professor de l’institut la Sènia podrà confirmar-ho.
És d’una gran irresponsabilitat per part de la conselleria imposar l’anglès com a llengua vehicular en una matèria quan 3 de cada 4 alumnes suspé l’anglès.

No n’hi ha personal docent per fer front a aquesta ocurrència. Dels 600 professors interins de filosofia i geografia i història de la comunitat només 20 tenen el nivell adequat per impartir ciutadania en anglès. I es necessiten docents per a 465 centres! Van a obligar al professorat a impartir la matèria en una llengua que no és la que utilitza habitualment? Que no és la llengua que li va permetre accedir a la plaça que té ocupada?
Tot això no va a comportar més que problemes legals.
I del tema dels diners millor no parlar. Per fer front a aquesta bogeria, s’hauran de destinar 3.000.000 €, uns diners que en educació són molt més necessaris per a altres coses com molt bé sabem els paiportins i paiportines (millora d’instal·lacions, educadors especials, psicòlegs, ordinadors,....)

Els professors, els directors i la gran majoria de la comunitat educativa s’ha manifestat en contra d’aquesta ordre.
També els professors del nostre institut (La Sènia) estan arreplegant firmes per oposar-se a aquesta ordre i crec que porten més de tres fulls.

Pel bé dels alumnes valencians, pel bé dels alumnes del nostre poble, demane el vot favorable a aquesta moció.


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

El deporte lo primero

5/23/2008 08:09:00 p. m. | | 4 comentarios »

El pasado domingo La Peña Atlético Centenario de Paiporta organizó un triangular de fútbol entre La Agrupación de Peñas Atléticas, la Agrupación de Peñas del Valencia y los Veteranos del Paiporta. También estuvieron diferentes personalidades del Atlético de Madrid y del Valencia Club de Fútbol.

Al acto estábamos invitados todos los concejales de la corporación, incluido el concejal de deportes claro.


Pero la jornada coincidió con un evento religioso (la misa de la mare de Deu) y los concejales del PP y PSOE decidieron que ese acto era prioritario, supongo que entre otras cosas porque a él asisten muchos más de-VOTOS, y eligieron ir a la misa.


Yo elegí el deporte y tuve así el placer de conocer a una gente entrañable.


Gracias a todos por la invitación.


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

NA ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d'ESQUERRA UNIDA-BLOC a l'Ajuntament de PAIPORTA, en nom i representació del mateix i a l’empar del que disposa la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases de Règim Local, així com en el RD 2568/1986. de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglamento d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per al seu debat i votació en el Ple la següent:

MOCIÓ

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha presentat l'ordre que pretén obligar a impartir Ciutadania i Drets Humans en llengua anglesa el pròxim curs 2008-2009 a 2n d'ESO.

El document presentat oferta dues opcions diferents per cursar l'assignatura i avala l’«objecció» per a qui no vulga cursar-la.

El document preveu que el professorat ha d'impartir l'assignatura en llengua anglesa, amb un perfil que no es concreta en cap moment, i que podrà ser assessorat pel Departament d’Anglès en condicions organitzatives prou confuses. Tanmateix proposa una opció «B» per a l'alumnat que no vulga el currículum convencional, consistent en la redacció d'un treball trimestral –també en anglès- d'un dels temes del currículum. Esta possibilitat de triar entre dues opcions tan diferents generarà als centres una segregació ideològica entre l’alumnat, agreujada pel fet de impartir cada opció en espais físics diferenciats.

A més, el document encara presenta una tercera opció on l'alumne pot simplement «no cursar» l'assignatura. Es tracta de donar cobertura a una opció d'«objecció» amb greus conseqüències jurídico-administratives: no cursar una matèria obligatòria pot comportar no obtindre el graduat escolar. La cobertura a l'objecció no solament és irresponsable i inadmissible sinó que també és il·legal.

L’aplicació d’aquesta ordre provocarà greus dificultats i conflictes als alumnes, als pares i mares, al professorat i als centres per la impossibilitat pràctica d'organització i per la confusió que provocarà la cobertura que es pretén donar a l'«objecció» als continguts.
Tot plegat representa usar el sistema educatiu com a element polític d’enfrontament amb el govern de l’Estat i el Ministeri d’Educació.

És per tot això que aquesta regidora proposa al Ple de l’Ajuntament el següent:

ACORD

Demanar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana la retirada immediata d’aquesta proposta i l’aplicació del currículum de secundària vigent (Decret 112/2007 de 20 de juliol), aprovat per la pròpia Conselleria d’Educació i que contempla els continguts d’aquesta assignatura amb algunes modificacions respecte del decret de mínims ministerial, tenint en compte que aquesta és l’única norma legal quant als continguts i metodologia de les matèries que es pot posar en funcionament el curs que ve, quan s’acabe d’implantar la LOE en tota l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori.

Paiporta, 5 de maig de 2.008


Isabel Martín Gómez
Portaveu del Grup EU-Bloc


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Na ISABEL MARTÍN GÓMEZ, Portaveu del grup Polític Municipal d’ESQUERRA UNIDA-BLOC a l’Ajuntament de PAIPORTA

EXPOSA
Els canvis socials de les últimes dècades no només ha significat progrés i desenvolupament, també ha imposat una manera de vida diferent a la que molts de nosaltres vàrem gaudir quan èrem xicotets. Canvis que han acabat amb molts de les costums, tradicions, festes i formes de relacionar-se.

Una de les coses que potser tots enyorem són els jocs d’eixa època. Jocs que hem perdut no només per l’arribada de les noves tecnologies (ordinadors i consoles), sinó també per la pèrdua del carrer com espai públic per a jugar i socialitzar-se.

Jocs com: “La corda”, “La goma”, “A la una, la mula”, “El xurro va”, “El sambori”, “La trompa”, “El rogle”, “El mocador”, “Petó, veritat o atreviment”, “U, dos, tres, pollet anglès”, “A la meua dreta”, “Pic i pala”, “El telèfon”, “La gallineta cega”, “La mare carabassera”, ...

Per això és necessari recuperar l´herència dels avantpassats, que ha perdurat a través de la tradició oral, abans que aquests testimonis ja no puguen fer-ho.

Per tot açò aquesta regidora,

PROPOSA
1.- Que dins de la programació de les Festes de Sant Roc 2008 es dedique una jornada per als jocs tradicionals, “I Jornada de Jocs Populars a Paiporta”, donant-li d’aquesta manera continuïtat per a anys successius.

2.- Que es dòne trasllat d’aquesta iniciativa a les distintes associacions de Paiporta, demanant-lis la seua col·laboració, i ficant especial atenció amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Paiporta.

Paiporta, 19 de maig 2008


Isabel Martín Gómez
Grup Municipal d’EU-Bloc

SR. PRESIDENT DE L’ÀREA DE CULTURA


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

¡Mare de Déu!

5/12/2008 12:16:00 a. m. | | 3 comentarios »

Hoy es el día en que se traslada a la Virgen de los Desamparados (La Cheperudeta) desde la Basílica hasta la Catedral de Valencia.
Hoy es el día en que al ver las imágenes en televisión nos trasladamos a la Edad Media.


Y me pregunto yo, ¿no deberían intervenir los servicios sociales para quitar la custodia a los padres que lanzan a sus hijos por encima de miles de desconocidos para que toquen una estatua?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cuelgo este video por cortesía de Sasian.

Si que es un parecido razonable.


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks

Todos con el Sáhara

5/06/2008 01:29:00 p. m. | , | 3 comentarios »

Yo ya me he unido ¿y tú?

http://www.todosconelsahara.com/

Manifiesto


Los participantes de la 5ª edición del festival del Sahara hemos estado en uno de los campamentos de refugiados saharauis donde se vive un drama humanitario.
La situación empeora año tras año. El proceso de paz está bloqueado y eso afecta especialmente a los más débiles. Mujeres, niños y ancianos. Hay 200.000 personas que fueron españolas abandonadas en el desierto desde hace 33 años.
Es urgente que la ciudadanía ayude a devolver la libertad a el pueblo saharaui. Por eso pedimos al gobierno de España que reconozca el status diplomático del frente polisario.
Hoy se pone en marcha una plataforma de recogida de firmas para conseguir que esto sea posible entre todos.
Firmado:
Los miembros de la plataforma TODOS CON EL SAHARA

FIRMAR MANIFIESTO


El objetivo de esta plataforma es lograr el máximo número de firmas de apoyo al manifiesto hasta el 15 de septiembre. El fin es hacer entrega de ellas al Presidente de Gobierno para que España lidere la búsqueda de una solución pacífica y justa a un conflicto que nos afecta directamente.


Compártelo
Agregar a Meneame Agregar a Technorati Agregar a Del.icio.us Agregar a DiggIt! Agregar a Google Agregar a Reddit Agregar a Blinklist Agregar a Blogmarks